Сектор юридичного забезпечення

      

Положення
 1. Сектор юридичного забезпечення (далі - сектор) є структурним підрозділом Управління Держпраці у Хмельницькій області (далі - Управління).
 2. Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику Управління.
 3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства соціальної політики України, наказами Держпраці України, начальника Управління, Положенням про Управління Держпраці у Хмельницькій області, а також цим Положенням.
З питань організації та проведення правової роботи юридичний сектор керується актами Мін’юсту.
 1. Структура і штатна чисельність сектору визначаються штатним розписом Управління, який затверджується головою Держпраці України.
 2. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.
 3. Порядок взаємодії сектору з іншими структурними підрозділами Управління визначається начальником Управління.
 4. Основним завданням сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Управлінням, його начальником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Управління в судах.
 5. Пропозиції юридичного сектору щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів Управління у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду керівником Управління.
9.У разі неврахування пропозицій юридичного сектору або часткового їх врахування сектор подає керівникові Управління письмовий висновок до проекту акта.
 1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
 2. бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
 3. розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно- правових актів з питань, що належать до компетенції Управління;
 4. перевіряє відповідність чинному законодавству України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальника Управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщають;
 5. проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Управління, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 6. переглядає разом із структурними підрозділами Управління нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
 7. інформує начальника Управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
 8. разом із заінтересованими структурними підрозділами Управління узагальнює практику застосування законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівника Управління для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів;
 9. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, та готує пропозиції до них;
 10. організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконаннядоговірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 11. організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
 12. проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Управління, вивчає порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
 13. аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Управлінням, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
13)подає пропозиції керівникові Управління про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);
 1.    сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику Управління письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
 2. веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
 3. збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
 4. організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням правових знань і формуванню правової культури працівників Управління, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Управління, а також за дорученням начальника Управління розглядає звернення громадян та юридичних осіб;
 5. здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Управління;
 6. забезпечує в установленому порядку представлення інтересів органу Управління в судах та інших органах.
 7. Сектор для виконання покладених на нього завдань має право:
 8. перевіряти за дорученням начальника Управління дотримання законності структурними підрозділами Управління;
 9. одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб Управління;
З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу сектору;
 1. залучати за згодою керівників структурних підрозділів Управління спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань;
 2. інформувати начальника Управління про покладення на сектор обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Управління;
 3. на забезпечення належними матеріально-технічними умовами.
 4. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління.
 5. На посаду завідувача сектору призначається повнолітня особа  з громадянством України, яка вільно володіє державною мовою та здобула ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра), з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
                     Для проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади завідувача сектору до роботи в конкурсній комісії залучається керівник юридичної служби Держпраці України.
                     У разі неналежного виконання завідувачем сектору покладених на нього завдань територіальний орган Мін’юсту порушує питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством.
 1. На посаду головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціаліста сектору призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.
 2. Завідувач сектору:
 3.  представляє сектор у питаннях його діяльності, здійснює безпосереднє керівництво та організовує роботу сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;
 4. подає пропозиції начальнику Управління щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників сектору, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно з законодавством;
 5. планує роботу сектору і забезпечує виконання затверджених
планів;
 1.  визначає завдання і проводить розподіл обов'язків між працівниками сектору, проводить аналіз результатів роботи сектору і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності сектору, забезпечує підвищення ділової і професійної кваліфікації працівників сектору;
 2. розробляє Положення про сектор та посадові інструкції спеціалістів сектору і подає їх на затвердження начальнику Управління;
 3. забезпечує дотримання працівниками сектору Правил внутрішнього службового розпорядку;
 4. погоджує в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, вносить подання про заохочення працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень;
 5. в обов‘язковому порядку візує проекти наказів начальника Управління, підписує інші документи в межах своєї компетенції;
 6. бере участь у нарадах, що проводяться начальником Управління, його заступниками при розгляді на них питань, що відносяться до компетенції сектору;
 7. за дорученням начальника Управління та в межах повноважень, завідувач сектору представляє інтереси Управління в судових, адміністративних та інших органах і установах;
на період відсутності завідувача сектору у зв‘язку з відпусткою, довготерміновим відрядженням, хворобою тощо його обов‘язки покладаються на головного спеціаліста - юрисконсульта сектору.
скачать dle 11.3
 •  2017-06-21
 •  5 869
 •  Прес-служба