Відділ з питань експертизи умов праці

      

ПОЛОЖЕННЯ
Відділ з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Хмельницькій області  (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління Держпраці у Хмельницькій області (далі – Управління).

Відділ підпорядковується заступнику начальника Управління згідно розподілу обов’язків.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства соціальної політики України, наказами Держпраці України, Управління, Положенням про Управління Держпраці у Хмельницькій області, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

Структура і штатна чисельність відділу визначаються штатним розписом Управління, який затверджується головою Держпраці України.

Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

Робота відділу здійснюється відповідно до плану роботи Управління та відділу.

Основним завданням відділу є участь в реалізації державної політики з питань експертизи умов праці з метою дотримання прав і гарантій працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює державний нагляд та контроль за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці та правильності застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, галузевих переліків важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, зайнятість на яких дає право на підвищену оплату праці, а також надання працівникам підприємств пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці;
2) здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та віднесенням їх до категорії з шкідливими умовами праці;
3)  бере участь в організації проведення державної експертизи умов праці із залученням Держсанепідслужби;
4) інформує роботодавців про виявлені порушення при встановленні працівникам пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці з метою вжиття необхідних заходів щодо їх усунення;

5) надає методичну допомогу підприємствам щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці та з інших питань, що належать до його компетенції;
6) аналізує практику застосування законодавства та нормативно-правових актів, за якими визначаються права та надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці;
7) бере участь у розробці критеріїв і показників оцінки умов праці, за якими визначаються права та надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці;
8) проводить моніторинг стану умов праці та здоров’я працівників як складову державно соціально-гігієнічного моніторингу;
9) забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства про умови праці;
10) бере участь у проведенні соціального діалогу у питаннях експертизи умов праці та взаємодії із всеукраїнськими професійними спілками і організаціями роботодавців з питань, що належать до  компетенції відділу на рівні області;
11) забезпечує проведення  інформаційно-роз’яснювальної роботи серед  роботодавців і працівників з питань експертизи умов праці, щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням;
12) веде прийом громадян та здійснює розгляд звернень, заяв, скарг громадян і підприємств з питань, пов’язаних з діяльністю Управління Держпраці у Хмельницькій області, та відділу безпосередньо;
13) здійснення фіксації процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо - , фото - та відеотехніки;
14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління Держпраці;
2) отримувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку, іншими технічними засобами;
4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
 5) проводити безперешкодно відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, нагляд та контроль за дотриманням якого віднесено до повноважень відділу Управління Держпраці;
6) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;
7) надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації щодо внесення у відповідний строк до споруд, технологічних чи організаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких процесів у відповідність із положеннями законодавства з питань охорони праці та гігієни праці і підвищення рівня захищеності працівників;
8) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю) у сфері, що належить до компетенції відділу Управління Держпраці;
9) заслуховувати звіти посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Управління Держпраці;
10) використовувати транспортні засоби спеціалізованого призначення, у тому числі із символікою Держпраці.

10. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління органами виконавчої влади (на місцевому рівні) та місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

11. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління згідно із законодавством про державну службу.

12. Начальник відділу за посадою також має повноваження державного інспектора.

13. Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
2) подає на затвердження начальнику Управління положення про відділ;
3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Управління;
5) організовує розробку та опрацювання документів, що належать до компетенції відділу;
6) організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції відділу;
7) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
8) забезпечує ефективну взаємодію з іншими структурними підрозділами Управління;
9) забезпечує дотримання працівниками відділу вимог законодавства України про державну службу та протидію корупції;
10) звітує перед керівництвом управління про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
11) може входити до складу колегії Управління;
12) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
13) може брати за дорученням керівництва Управління участь у засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів;
14) подає начальнику Управління пропозиції щодо:
призначення на посаду, переведення та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
16) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
17) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.
14. Головні державні інспектори відділу здійснюють контрольно-наглядову діяльність, розгляд звернень громадян, проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції відділу, проводять роботу з роз’яснення та пропаганди законодавства  з питань  праці, у т. ч. експертизи умов праці атестації робочих місць, аналізувати його застосування, здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.
15. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за несвоєчасне і не в повному обсязі виконання вимог посадових інструкцій, доручень начальника відділу та доручень керівництва Управління.
скачать dle 11.3
  •  2017-06-21
  •  18 325
  •  Прес-служба