» » Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення

Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення

      

ПОЛОЖЕННЯ
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення є структурним підрозділом Управління Держпраці у Хмельницькій області.
1.2. Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення підпорядковується безпосередньо начальнику Управління  Держпраці у Хмельницькій області та  головному бухгалтеру-завідувачу сектора бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення.
1.3. У своїй діяльності сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, чинним законодавством про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні, наказами Держпраці України, наказами та розпорядженнями начальника Управління Держпраці у Хмельницькій області, а також положенням про сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення.
1.4. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.
1.5. Робота сектору здійснюється відповідно до плану роботи управління та сектору.
2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
2.1. Основними завданнями сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення є:
1) ведення бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення, формування та здача звітності Управління Держпраці у Хмельницькій області;
2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами Управління Держпраці  у Хмельницькій області;
3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів Управління Держпраці  у Хмельницькій області;
5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
2.2. Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення  відповідно до покладених на нього завдань:
1) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та податкову звітність, до Пенсійного фонду України в порядку встановленому законодавством;
2) здійснює поточний контроль за:
дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності;
3) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до державного та місцевого бюджетів;
4) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій Управління Держпраці у Хмельницькій області;
інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
5) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
6) забезпечує:
дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги;
зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів Управління Держпраці  у Хмельницькій області, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;
7) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
8) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
3. ПРАВА:
3.1. Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення при вирішенні питань внесених до його  компетенції, має право:
1) представляти Управління Держпраці у Хмельницькій області в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;
3) вносити начальнику Управління пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності Управління Держпраці у Хмельницькій області;
4) дотримуватисявимог нормативно-правових актів щодо:
використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення фінансово-господарських операцій Управління Держпраці у Хмельницькій області;
5) здійснювати  заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
4.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Керівником сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення є головний бухгалтер-завідувач сектора, який підпорядковується та є підзвітним начальнику Управління Держпраці у Хмельницькій області.
Головний бухгалтер-завідувач сектора призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю начальником Управління Держпраці у Хмельницькій області .
4.2. Прийняття (передача) справ головним бухгалтером-завідувачем сектора у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності Управління Держпраці  у Хмельницькій області, за результатами якої оформляється відповідний акт.
4.3. Головний бухгалтер-завідувач сектора:
1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення  і забезпечує виконання завдань, покладених на сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення;
2) здійснює керівництво діяльністю сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між спеціалістами сектору;
3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна Управління Держпраці  у Хмельницькій області;
4) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
5) погоджує кандидатури працівників сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна Управління Держпраці  у Хмельницькій області;
6) подає начальнику Управління Держпраці у Хмельницькій області пропозиції щодо:
визначення облікової політики сектору та впровадження  автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
призначення на посаду та звільнення з посади працівників сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення;
притягнення до відповідальності працівників сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення та працівників інших структурних підрозділів, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
організації навчання працівників сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення з  метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;
7) підписує звітність та документи, які є підставою для:
перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);
проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
проведення інших господарських операцій;
8) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника Управління Держпраці у Хмельницькій області про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
9) здійснює контроль за:
відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Управлінням Держпраці у Хмельницькій області;
формуванням звітності;
цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна інспекції;
оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
10) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
11) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.
4.4. Головний бухгалтер - завідувач сектора у разі отримання від начальника Управління  розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає повідомлення про неправомірне розпорядження Голові Державної служби  України з питань праці, якій підпорядковується управління.
4.5. Головний бухгалтер-завідувач сектора або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки начальника Управління  на період його тимчасової відсутності.
4.6. Працівники сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються головному бухгалтеру-завідувачу сектора.
4.7. У разі тимчасової відсутності  начальника сектора бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста-бухгалтера секторубухгалтерського обліку та фінансового забезпечення відповідно до наказу начальника Управління Держпраці у Хмельницькій області.
4.9. Організація та координація діяльності головного бухгалтера - завідувача сектора, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, проведення оцінки його діяльності.
4.10. Граничну чисельність працівників сектору затверджує начальник Управління Держпраці  у Хмельницькій області у межах граничної чисельності відповідно до штатного розпису, затвердженого Державною Службою України з питань праці, та видатків на утримання працівників, згідно кошторису Управління Держпраці у Хмельницькій області.
скачать dle 11.3
  •  2017-06-21
  •  13 919
  •  Прес-служба