Відділ нагляду в АПК та СКС

      

ПОЛОЖЕННЯ
1. Відділ нагляду в АПК та СКС (надалі  відділ) є структурним підрозділом Управління Держпраці у Хмельницькій області.
2. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику управління або одному із  заступників згідно із розподілом обов’язків.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства соціальної політики України, Держпраці України, управління Держпраці у Хмельницькій області (далі Управління), а також положенням про відділ.
4. Структура і штатна чисельність відділу визначаються штатним розписом Управління, який затверджується головою Держпраці України.
5. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників відділу  визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.
6. Робота відділу здійснюється відповідно до плану роботи управління та відділу.
7.  ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:
1) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці у межах сфери своєї відповідальності;
2) бере участь у координації відповідно до законодавства роботи місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці;
3) бере участь у здійсненні контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
4) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
5) здійснює в установленому законодавством порядкудержавний нагляд (контроль) за діяльністю робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління у Хмельницькій області, відділення у районах і містах обласного значення);
6) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, у тому числі з питань:
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці;
7) бере участь
у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, устаткування підвищеної небезпеки;
у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві;
у роботі комісій з перевірки знань з питань охорони праці;
8) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції відділу;
9) забезпечує роботодавців та працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства про охорону праці та запобігання можливим його порушенням;
10)  здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
11) бере участь у здійсненні соціального діалогу з питань реалізації державної політики у сфері охорони праці;
12) видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань з питань охорони праці та промислової безпеки;
13) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення;
14) Вживає заходів щодо зупинки, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому числі і застосування нових небезпечних речовин у разі загрози життю та здоров'я працівника;
15)здійснює фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;
16) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Управління Держпраці;
17) здійснює інші повноваження, визначені законом.
8. ВІДДІЛ ДЛЯ  ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ МАЄ ПРАВО:
1) отримувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
2) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
3) проводити безперешкодно відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, нагляд та контроль за дотриманням якого віднесено до повноважень Управління Держпраці;
4) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;
5) надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації щодо внесення у відповідний строк до споруд, технологічних чи організаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких процесів у відповідність із законодавчими положеннями з питань охорони праці;
6) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю);
7) заслуховувати звіти посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу;
8) використовувати транспортні засоби спеціалізованого призначення, у тому числі із символікою Держпраці.
9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління, органами виконавчої влади (на місцевому рівні) та місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
10. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління згідно із законодавством про державну службу за погодженням з першим заступником начальника Управління.
11. КЕРІВНИК ВІДДІЛУ:
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
2) подає на затвердження начальнику Управління положення про відділ;
3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Управління;
5) організовує розробку та опрацювання документів, що належать до компетенції відділу;
6) організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції відділу;
7) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
8) забезпечує ефективну взаємодію з іншими структурними підрозділами Управління;
9) забезпечує дотримання працівниками відділу  вимог законодавства України про державну службу та протидію корупції;
10) звітує перед начальником управління (заступником начальника управління) про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;
11) може входити до складу колегії Управління;
12) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
13) може брати участь за дорученням керівництва Управління у засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів;
14) подає начальнику Управління пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;
16) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
17) здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за несвоєчасне і не в повному обсязі виконання вимог посадових інструкцій, доручень начальника відділу.
скачать dle 11.3
  •  2017-06-21
  •  13 797
  •  Прес-служба