» » Відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів

Відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів

      

ПОЛОЖЕННЯ
1. Відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління Держпраці у Хмельницькій області (далі – Управління).
2. Відділ безпосередньо підпорядковується першому заступнику начальника Управління.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства соціальної політики України, Держпраці України, Управління, а також Положенням про відділ.
4. Структура і штатна чисельність відділу визначаються штатним розписом Управління, який затверджується головою Держпраці України.
5. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.
6. Робота відділу здійснюється відповідно до плану роботи Управління та відділу.
7. Основним завданням відділу є участь в реалізації державної політики  з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
8. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
2) бере участь в координації відповідно до законодавства роботи місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
3) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
4) здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;
5) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу);
6) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині:
реєстрації у регіональному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів;
подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів;
виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
7) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління у Хмельницькій області, відділення в районах і містах обласного значення) законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
8) здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за діяльністю робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління у Хмельницькій області, відділення в районах і містах обласного значення);
9) бере участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції відділу, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
10) бере участь у забезпеченні роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням;
11) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу Управління Держпраці;
12) видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, а також фондам загальнообов’язкового державного страхування обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;
13) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладення адміністративних стягнень;
14) здійснює фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;
15) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Управління Держпраці;
16) здійснює інші повноваження, визначені законом.
9. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління Держпраці;
2) отримувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку, іншими технічними засобами;
4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
5) проводити безперешкодно відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, нагляд та контроль за дотриманням якого віднесено до повноважень відділу Управління Держпраці;
6) проводити безперешкодно перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (даліфонди загальнообов’язкового державного соціального страхування) з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, ознайомлюватися під час проведення перевірок з відповідними інформацією, документами і матеріалами та отримувати від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідні для виконання повноважень Управління Держпраці копії або витяги з документів;
7) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;
8) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю);
9) заслуховувати звіти посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Управління Держпраці;
10) використовувати транспортні засоби спеціалізованого призначення, у тому числі із символікою Держпраці.
10. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління органами виконавчої влади (на місцевому рівні) та місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
11. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління згідно із законодавством про державну службу за погодженням з першим заступником начальника Управління.
12. Начальник відділу має двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Управління за погодженням з першим заступником начальника Управління.
13. Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
2) подає на затвердження начальнику Управління положення про відділ;
3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Управління;
5) організовує розробку та опрацювання документів, що належать до компетенції відділу;
6) організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції відділу;
7) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
8) забезпечує ефективну взаємодію з іншими структурними підрозділами Управління;
9) забезпечує дотримання працівниками відділу вимог законодавства України про державну службу та протидію корупції;
10) звітує перед керівництвом управління про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
11) може входити до складу колегії Управління;
12) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
13) може брати за дорученням керівництва Управління участь у засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів;
14) подає начальнику Управління пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
16) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
17) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.
14.Заступники начальника відділу:
1) у випадку тимчасової відсутності начальника відділу здійснюють керівництво діяльністю відділу, несуть персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу;
2) здійснюють контроль за виконанням покладених на посадових осіб відділу завдань;
3) подають пропозиції начальнику відділу та начальнику Управління  щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності або заохочення посадових осіб відділу;
4) здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.
15. Головні державні інспектори відділу здійснюють контрольно-наглядову діяльність, розгляд звернень громадян, проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції відділу, здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.
16. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за несвоєчасне і не в повному обсязі виконання вимог посадових інструкцій, доручень начальника відділу та його заступників.

скачать dle 11.3
  •  2017-06-21
  •  15 899
  •  Прес-служба